Bioblock, 1 kg

79,00 Kč
(95,59 Kč včetně DPH)
Dostupnost: Skladem
dodací lhůta : 3-5 dnů
Kód: 0198013
Specifikace produktů
Objem: 1 kg

Enzymatické tablety do pisoáru, odstraňují zápach, čistí, uvolňují odtok tablety na bázi enzymů a mléčných bakterií. Tři funkce v jednom: čištění, odstraňování zápachu, prevence ucpávání trubek
1 tableta vydrží pracovat 15 dní
Pouze pro profesionální použití!    
balení: 1 kg

Popis zboží

Enzymatické přípravky přemění tuky na vodou rozpustitelné zbytky. Bakterie tyto zbytky rozloží na vodu a kyslík. Enzymatické přípravky čistí povrchy do hloubky. Odstraňují biofilm, který zůstává na površích i po důkladném umytí běžnými chemickými přípravky.
Používání přípravků na bázi enzymů přispívá k úpravě odpadních vod a čištění potrubí a nádrží. Enzymy nepoškozují čištěné povrchy a úklidové náčiní. Mají pozitivní dopad na životní prostředí, jsou 100% přírodní, 100% odbouratelné. 

 

OBSAHUJE: kyselina benzensulfonová, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli; 30% a více aniontové povrchově aktivní látky; enzymy, parfém. SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACH&Aacu te;ZENÍ: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal na sběrné místo nebezpečných nebo zvláštních obalů. 

Technické parametry
Dráždí kůži.
Způsobuje vážné poškození očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.